Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie

V zmysle § 73 Obchodného zákonníka Vám oznamujem, že jediný spoločníkObec Pukanec, so sídlom Námestie mieru 11, Pukanec, PSČ: 935 05, SR, IČO: 00 307 416,

obchodnej spoločnosti Thermospol, s.r.o., so sídlom Námestie mieru 11/6, Pukanec, PSČ: 935 05, SR, IČO: 36 715 883, zapísanej v obch. reg. OS Nitra, odd.: Sro, vložka číslo: 19139/N, vykonávajúc v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Thermospol, s.r.o., sa rozhodol zrušiť spoločnosť bez právneho nástupcu likvidáciou, pričom spoločnosť vstúpila do likvidácie ku dňu 24.09.2018 a má obchodné meno: Thermospol, s.r.o., v likvidácii.

Likvidátorom spoločnosti je: Eva Nemcová, Za múrom 4, 935 05 Pukanec.

Veritelia, iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté sú oprávnené prihlásiť si svo- je pohľadávky, prípadne iné práva v lehote troch mesiacov od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku u likvidátora na adrese:

Thermospol, s.r.o., v likvidácii
Námestie mieru 11/6
935 05 Pukanec

Výzva likvidátora bola zverejnená v Obchodnom vestníku 190/2018 dňa 02.10.2018.

V Pukanci, 02.10.2018

Eva Nemcová
likvidátor

Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie

STEFE Zvolen, s. r. o. je nový dodávateľ tepla v Pukanci

V roku 2017 prebehla v našej obci verejná súťaž na modernizáciu tepelného hospodárstva, nakoľko technický stav tepelných rozvodov a zariadení bol už zlý a dodávka tepla nehospodárna. Zásadná rekonštrukcia tepelného hospodárstva v Pukanci, ktoré zásobuje teplom 200 bytov a materskú školu, bola už nevyhnutná.

Spomedzi viacerých účastníkov súťaže vyšla víťazne spoločnosť STEFE Zvolen, s. r. o. „Od 1. marca 2018 je STEFE už aj v Pukanci“, hovorí Ing. Ivan Adam, konateľ spoločnosti, ktorá v obci odkúpila tepelné hospodárstvo. V lete sa začne s modernizáciou a preinvestovaných bude okolo 250.000 EUR do rozvodov a výrobných zariadení. „Do začiatku nasledujúcej vykurovacej sezóny chceme byť na dodávku tepla po technickej stránke pripravení. Ku koncu roka 2018 by mal byť projekt dokončený.“ Z minulých období sa ročný predaj tepla pohyboval okolo 1,8 GWh a v budúcich rokoch sa očakáva zníženie spotreby tepla z dôvodu úsporných opatrení na strane odberateľov. V rámci rekonštrukcie nový dodávateľ tepla zmení trasovanie terajších tepelných rozvodov, čím skráti ich dĺžku na cca. 500 metrov nových predizolovaných rozvodov. V odberných miestach bude osadených 8 kompaktných odovzdávacích staníc tepla (KOST), ktoré umožňujú individuálne nastavenie režimu dodávky teplej vody a tepla do radiátorov. Zrekonštruovaná bude aj kotolňa, kde bude inštalovaný nový výkonný kotol. Do konca augusta 2018 je predpokladané dokončenie pripojenia odberných miest na nové tepelné rozvody a plná prevádzkyschopnosť technologickej časti. K nutným odstávkam dodávok tepla na ohrev teplej vody, ktoré sú spojené s prepojmi, pristúpi STEFE Zvolen len na nevyhnutný a najkratší možný čas. V októbri 2018 je naplánované dokončenie stavebných a povrchových úprav.

Veríme, že všetko pôjde podľa plánu a ďalšiu zimu už budeme v Pukanci kúriť efektívnejšie,  cez modernú a bezpečnú tepelnú sieť a s neustálym dohľadom dispečingu.

Publikované v Nezaradené | Komentáre vypnuté na STEFE Zvolen, s. r. o. je nový dodávateľ tepla v Pukanci

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Thermospol, s.r.o. , Námestie mieru 11/6, 935 05  Pukanec

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Vyhlasovateľ:
Thermospol,s.r.o., Námestie mieru 11/6, 935 05  Pukanec, zastúpený konateľkou Evou Nemcovou

IČO:  36715883

Dňa 21.11.2017 bolo na webovej stránke www.pukanec.sk a na úradnej tabuli Obce Pukanec, www.thermospol.sk, webovej stránke Slovenského zväzu výrobcov tepla a v regionálnej tlači Levicko zverejnené vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. v obci Pukanec (budova kotolne, pozemok, technologické zariadenie plynovej kotolne a rozvody) Záhradná 4, 935 05  Pukanec.

V súlade so znením vyhlásenia OVS bod č. 11 si vyhlasovateľ vyhradil právo odmietnuť všetky návrhy alebo zrušiť súťaž.

V zmysle uvedeného vyhlasovateľ týmto oznamuje, že poradná komisia na svojom zasadnutí zo dňa 28.12.2017 schválila zrušenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. v Pukanci.

V Pukanci, dňa 28.12.2017

Eva Nemcová
Konateľka spoločnosti Thermospol, s.r.o.

Publikované v Verejná obchodná súťaž | Komentáre vypnuté na Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva

Thermospol, s.r.o.
vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM  VYHLASOVATEĽ  TRVÁ:

1.Predmetom návrhu zmluvy bude

dlhodobý prenájom

Thermospol, s.r.o. so sídlom Námestie mieru 11/6, 935 05  Pukanec, IČO 36715883 – tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. v obci Pukanec (budova kotolne, pozemok, technologické zariadenie plynovej kotolne a rozvody) Záhradná 4, 935 05  Pukanec. Pokračovať v čítaní

Publikované v Verejná obchodná súťaž | Komentáre vypnuté na Obchodná verejná súťaž na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva

Obchodná verejná súťaž – odpredaj – tepelného hospodárstva

Thermospol, s.r.o.
vyhlasuje podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka
obchodnú verejnú súťaž
na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o.

OBSAH NÁVRHU ZMLUVY, NA KTOROM  VYHLASOVATEĽ  TRVÁ:

1.Predmetom návrhu zmluvy bude

dlhodobý prenájom

Thermospol, s.r.o. so sídlom Námestie mieru 11/6, 935 05  Pukanec, IČO 36715883 – tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. v obci Pukanec (budova kotolne, pozemok, technologické zariadenie plynovej kotolne a rozvody) Záhradná 4, 935 05  Pukanec. Pokračovať v čítaní

Publikované v Verejná obchodná súťaž | Komentáre vypnuté na Obchodná verejná súťaž – odpredaj – tepelného hospodárstva