História a súčasnosť

Uznesením Obecného zastupiteľstva v Pukanci, konaného dňa 29.11.2006 číslo 26/2006-OZ bola schválená Zakladateľská listina o založení spoločnosti s ručením obmedzeným v súlade s ust. §§ 57,105 a nasl.zák.č.513/1991 v platnom znení. Spoločnosť s ručením obmedzeným so 100 % účasťou obce Pukanec s názvom Thermospol, s.r.o. Svoju činnosť začala 1.3.2007 zápisom do obchodného registra Okresného súdu v Nitre.

Oddiel: Sro.
Vložka číslo: 19139/N
Obchodné meno: Thermospol.s.r.o.
Sídlo: Námestie mieru 11/6, 935 05 Pukanec
IČO: 36 715 883
Štatutárny zástupca: Eva Nemcová
Konanie spoločnosti: Písomnosti, základné práva a povinnosti spoločnosti podpisuje konateľ samostatne a to tak, že k písanému alebo tlačenému obchodnému menu pripája svoj vlastnoručný podpis.
Spoločníci: Obec Pukanec
Základné imanie: 95.357 €
Neobežné aktíva: 67.265,89 €