Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Thermospol, s.r.o. , Námestie mieru 11/6, 935 05  Pukanec

Oznámenie o zrušení obchodnej verejnej súťaže

Vyhlasovateľ:
Thermospol,s.r.o., Námestie mieru 11/6, 935 05  Pukanec, zastúpený konateľkou Evou Nemcovou

IČO:  36715883

Dňa 21.11.2017 bolo na webovej stránke www.pukanec.sk a na úradnej tabuli Obce Pukanec, www.thermospol.sk, webovej stránke Slovenského zväzu výrobcov tepla a v regionálnej tlači Levicko zverejnené vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. v obci Pukanec (budova kotolne, pozemok, technologické zariadenie plynovej kotolne a rozvody) Záhradná 4, 935 05  Pukanec.

V súlade so znením vyhlásenia OVS bod č. 11 si vyhlasovateľ vyhradil právo odmietnuť všetky návrhy alebo zrušiť súťaž.

V zmysle uvedeného vyhlasovateľ týmto oznamuje, že poradná komisia na svojom zasadnutí zo dňa 28.12.2017 schválila zrušenie obchodnej verejnej súťaže na dlhodobý prenájom tepelného hospodárstva Thermospol, s.r.o. v Pukanci.

V Pukanci, dňa 28.12.2017

Eva Nemcová
Konateľka spoločnosti Thermospol, s.r.o.

Tento obsah bol zaradený v Verejná obchodná súťaž. Zálohujte si trvalý odkaz.