Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie

V zmysle § 73 Obchodného zákonníka Vám oznamujem, že jediný spoločníkObec Pukanec, so sídlom Námestie mieru 11, Pukanec, PSČ: 935 05, SR, IČO: 00 307 416,

obchodnej spoločnosti Thermospol, s.r.o., so sídlom Námestie mieru 11/6, Pukanec, PSČ: 935 05, SR, IČO: 36 715 883, zapísanej v obch. reg. OS Nitra, odd.: Sro, vložka číslo: 19139/N, vykonávajúc v zmysle § 132 Obchodného zákonníka pôsobnosť valného zhromaždenia spoločnosti Thermospol, s.r.o., sa rozhodol zrušiť spoločnosť bez právneho nástupcu likvidáciou, pričom spoločnosť vstúpila do likvidácie ku dňu 24.09.2018 a má obchodné meno: Thermospol, s.r.o., v likvidácii.

Likvidátorom spoločnosti je: Eva Nemcová, Za múrom 4, 935 05 Pukanec.

Veritelia, iné osoby a orgány, ktoré sú likvidáciou dotknuté sú oprávnené prihlásiť si svo- je pohľadávky, prípadne iné práva v lehote troch mesiacov od zverejnenia výzvy v Obchodnom vestníku u likvidátora na adrese:

Thermospol, s.r.o., v likvidácii
Námestie mieru 11/6
935 05 Pukanec

Výzva likvidátora bola zverejnená v Obchodnom vestníku 190/2018 dňa 02.10.2018.

V Pukanci, 02.10.2018

Eva Nemcová
likvidátor

Oznámenie o vstupe spoločnosti do likvidácie

Tento obsah bol zaradený v Nezaradené. Zálohujte si trvalý odkaz.